12จว.เหนืออ่วมฤทธิ์วาตภัยเร่งให้การช่วยเหลือ

12จว.เหนืออ่วมฤทธิ์วาตภัยเร่งให้การช่วยเหลือ

ปภ.เผย 26 จังหวัดอ่วมฤทธิ์วาตภัย เหนือหนักสุด 12 จังหวัด เร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 เม.ย.61 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 26 จังหวัด 63 อำเภอ 117 ตำบล 272 หมู่บ้าน 1 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,532 หลัง

แยกเป็น ภาคเหนือ 12 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ ลำพูน เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน รวม 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน พะเยา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก อ.เมืองพะเยา และอ.เชียงม่วน ลำปาง เกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.งาว อ.วังเหนือ นครสวรรค์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.พยุหะคีรี และอ.ไพศาลี เพชรบูรณ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน แม่ฮ่องสอน เกิดวาตภัย ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ขุนยวม และอ.เมืองแม่ฮ่องสอน  น่าน เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.ปัว แพร่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ร้องกวาง และอ.ลอง เชียงราย เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.พาน ตาก เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.อุ้มผาง  และพิจิตร เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.เมืองพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.พล และอ.อุบลรัตน์ หนองบัวลำภู เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก อ.ศรีบุญเรือง อ.นากลาง และอ.เมืองหนองบัวลำภู อุดรธานี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews